1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2010. január 17., vasárnap

ZOLNAY LÁSZLÓ: KÖZÉPKORI FALU A VÁRHEGYEN

MIRŐL VALLOTT A RÉGÉSZNEK A KIRÁLYI PALOTA FÖLDJE?

Középkori falu nyomai a Várhegyen

Az elmúlt nyáron szenzációs régészeti lelet hire járta be e sajtót: a budai Vár-

hegyen szinte az utolsó órákban, mielőtt a palota helyreállított részeit átadták

volna, közvetlenül mellettük a magyar középkor gótikus szobrászatának addig

ismeretlen műhelyére valló szobormaradványok sora került elő a föld-

ből. Arról azonban alig esett még szó, hogy az e szobrok nyomára vezető régé-

szeti munka legalább ilyen érdekes eredményekre vezetett a várhegyi telepü-

lés múltját, a tatárjárás hamvaiból kialakuló rendezett várost illetően is. A

leitató régész cikksorozata az ásó nyomán a rendezetlen hegyi településtől a ki-

rályi városig és a palota szoborremekeiig ívelő felvirágzásról rajzol áttekintő képet.A budai Kispest

A bevezetőben említettem, hogy e területet mar bronzkori népek is lakták.

Utánuk azonban hosszú ideig nem maradt itt emberi nyom; sem a kelták után

— akik a Gellérthegyen éltek —, sem a rómaiak után — akiknek erődjei ott áll-

tak szintén a Gellérthegyen, továbbá a Rudas fürdőnél, a tabáni Szent Katalin-

templom mellett, s a Duna-parti Ybl Miklós téren. Úgy látszik, a XI. század

végéig, illetőleg a XII. század elejéig lakatlan volt a sziklás, erdős Várhegy.

A Pest városi plébánia román kori lányegyházal

Am akkor egyszerre benépesült, miként legalább százötven középkori várbeli és

tabáni lakóveremnek, pincének, szemétgödörnek a régészeti anyaga bizonyltja.

Honnan és hogyan?Pest királyi város abban az időben, a mai Kis- és Nagykörút táján még fattyú

Duna-ágakkal, vízjárásokkal, mocsarakkal övezett sziget volt (ennek is nevezték latinul; Insula Pest). S mivel e helyzete folytán semmilyen mezőgazdasági területe nem volt, a város az akkor még

néptelen jobb partra, a budai hegyre küldte fel földműveseit, szőlőmunkásait.

Ez a kirajzás alig egy félévszázad alatt a mai Tabántól a mai Bécsi kapu térig

ellepte a 'budai Várhegyet. Az így már a Duma mindkét partjára

terjedő városnak Utriusque Pest volt a neve (Kétegy-Pestnek fordíthatnánk.)

Am a Duna az év jó részében mégis szét- választotta a két részt, amiért is a jobb

parton fekvő Minor Pestből — akkor magyarul Kispestből {vagy Kelenföldből)

— önálló közigazgatási központot, bíróval és esküdtekkel rendelkező községet

szerveztek. Ennek megfelelően önálló plébániát Is kapott. Ez a Szent Gellért vér-

tanú egyháza — úgy gondoljuk — a mai tabáni Szent Katalin-templom helyén

állt. (E Szent Gellért-plébániatemplom kapuja felett lehetett egykor az a remek.

XI—XII. századi „tabáni Krisztus" dom bormű, amelyek másolata a tabáni

templomban ma is látnató.)

A tatárjárás. előtti — még a XIII.század elejéről való oklevelek

árulják el, hogy ez a budai plébánia a pesti Mária-egyháznak a leányegyháza-

ként jött létre. De az 1220-as évekre ebből a Szent Gellért vértanú egyházából már

két további lánxegyház sarjadt ki SASAD Szent András és (Buda) Örs Szent Márton egyháza .Ez

utóbbi nak a maradványaiból Budaörsön előkerült egy olyan oszlopfő,amely aligha leht

későbbi_a._XI.-századnál; így_az a szervezési furcsaság sincs kizárva hogy a

leányegyház régebbi az anya egyháznál.)Ezeknek az egyházaknak a létrejötte

mindenféleképpen azt bizony it ja, hogy o pesti királyi népek a XII. század végére

már a budai Várhegyen is túl terjeszkedve kialakították Örsnek és Sasadnak égészen

a törökkorig virágzó, gazdag gyümölcs- és szőlövidékét. Ehhez — mint az

egyik, tatárjárás előtti oklevél tanúsítja— szántóföldek is tartoztak.

Ez a Szent Gellért-egyházhoz tartozó budai Kispest vagy Kelenföld az a terü-

let, amelynek a XI. századtól a tatárjárásig tartó életébe mostani ásatásaink

újabb és mélyebb bepillantást engedtek.Voltaképpeni mostani ásatásainkkal si-

került régészetileg is véglegesen bizonyítanunk, hogy ez a korai jobb parti

földműves település csakugyan megvolt.Teljesen világossá vált az — amire már az 1049—1950. évi ásatás során is felhívtam a figyelmet —, hogy a Tabántól avárpalota területén át a Szent György

térig, s onnan az egész Várnegyed terü-letén végig a Várhegy északi és keleti lejtőiig sőt a nyugati aljáíg is egyetlen nagy korai falutelepülés előzte meg IV.Béla király városalapítását. S ez város-

történetünknek egy olyan szakasza,amelyről eddig vajmi keveset, egységes egészéről pedig semmit sem tudtunk,mert a korábbi ásatások e korszaknak mindig csak egy-egy részét ragadhatták meg. Az összefüggés felismerését mostani ásatásaink tették lehetővé.

1 A tatárjárás előtti falu

A település ' XI—XIIL "századi lakosságáról embertani leleteink nincsenek.

A telep temetőjét nem találtuk meg (a tabáni templom körül, ahol sejthető, nem

ástunk). Mégis valószínűnek kell tartanunk, hogy az őslakók magyarok voltak,

mert németeket csak 1230 táján telepítettII. Endre király Pest vdrosába. Addig

annak lakói is magyarok — meg bolgárok — voltak. A korabeli budai lakosság magyar vol-

tát "ezenkívül"égy""régészetí leletsor bizonyítja. A honfoglalástól a tatárjárásig

csakis a magyarok használtak cserépbográcsot, illetőleg cserépüstöt, s ilye-

nek maradványai kerültek elő a Várhegy korai földműves településének gödreiből,

Júliám-vonalas" díszítésű "cserépedényekkel "együtt. Mindebből az is következik,

hogy a budai Várhegy terúletén s tőle nyugatra Sasad ig, Budaörsig már réges-

rég szőlők virágoztak, mielőtt II.Endre király mohamedán

vallású boLgárokat elűzve — németeket telepített Pestre.

Ezek után lássuk: a pár tucat elföldelt lakóverem, pince, szemétgödör anyaga

mit árul el arról, hogy- hol és hogyan laktak nyolc évszázaddal ezelőtt a budai-

kispesti hegylakók. Az ásatás során olyan sziklába vágottpincemaradványok

tárultak fel, amelyeknek felépítményeire — épületekre —semmi jel nem utal.

Valószínű, hogymaga a pince volt a lakóház. Tehát veremlakások voltak.

Ha volt is némi kőfalazatuk, azt nem szilárddá cementálódó forró mészhabarcsba,

hanem csak agyagba rakták.

Ablaktalan oldalfaluk alig emelkedhetett a föld felszíne fölé, s en-

nek vastagsága nem volt több fél méternél. A füst a fagerendákból rótt tetőn át távozott.

Alapterületük alig haladta meg a 2,5 X 4, vagy 3 X4 métert.

A lakó vermek iáttán az a gondolat is felötlött bennem: vajon nem csupán

alkalmi lakóhelyül szolgáltak-e, olyanféle kunyhóul, ahová csak a szőlömívelés

dolog idejében járogattak ki a városlakók,; E föltevésnek azonban ellene szóltak azokj

a leletek, amelyek itt az élet állandóságát hitelesítik. Az egykorú — azóta nem is

bolygatott gödrökből ugyanis számos —román kori stílusemlékeket őrző kemény'

kőanyagból (andezitből, mészkőből) faragott — mozsár és kézimalom töredéke'

került elő. s akadtak ép malomkövek is. Ezek blztoa Jelei annak, amit oklevél is'

elárul, hogy tudnlllik gabonaféléket és olajos magvakat is termesztettek a he-

gyen, s főként a mai Budafok és Kamaraerdő közötti középkori Kána falu és:

monostor felé eső laposokon.Szárnyasok vadászatáról és madarászatról tanúskodik

a vermekből előkerült:kicsiny vas sebzőnyíl és egy madárcsalitnak a csontsípja.

Egy öt méter mély ciszternából a temérdek cserépedényen és'más állatcsonton kívül

mintegy húsz; szarvasmarhának a szarvpárja került' elő. Vagy egy nagy vadász, vagy egy'

hajdani mészáros lakhatott ott. Ezt aj kérdést és az egész tatárjárás előtti telep,

„népélelmezésének", pontosabban húsfogyasztásának kérdését a rengeteg kiemelt

állatcsont vizsgalata dönti majd el.! E munkát Matolcsi János archeozoológus ;

végzi. Ennek alapján tudjuk majd meg. ihogy milyen vadakat és háziállatokat fo-'

gyasztottak a néhalak. A halcsontok maradványai azt máris jelezték, hogy a vi-

zától a keszegig a Dunának minden halát fogták és fogyasztották a várhegylakók.

írott forrásokból tudjuk, hogy Pestet és Óbudát teljesen feldúlta a tatár. Tüzes

gyújtónyilaik a Várhegyen is elvégeztékgyilkos munkájukat: a XJ1—XII1. század,

eleji földműves település maradványait égés- és romréteg takarja, s akad benne

emberi tetemmaradvány Is. Az egyik kőház padlatán például temérdek összetörtedényt,

emberi csontokat s épülettörmeéket találtunk, s az egészet emberi ürülék fedte.

Fölötte egy újabb vastag padlóréteg tanúskodik arról, hogy az elföldelnivalókat

elföldelvén a házat a tatárjárás után újjáépítették.

Zolnay L

ÉLET és TUDOMÁNY 1976 JANUÁR 30

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése