1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2012. március 30., péntek

TABÁNI ÁRVÍZ 1875 JÚNIUS 26 (2.RÉSZ)

Az árviz  rombolásai Budán.


Vasárnapi Újság 1875 július


Múlt  számunkban (Lásd ITT) t er j e d e l m e s en  szóltunk a  j ú n i us  2 6 - d i ki vész  d ú ló és  p u s z t í tó  l e f o l y á s á r ó l, k ö z ö l ve  e g y s z e r s m i nd a  C s e k e ő- és  M a u k s - f é le  h á z ak  o m l a d é k a i n ak  r a j z át  i s. A  b u d ai  k a t a s zt r ó fa  a z o n b an — fájdalom —  s o k k al  n a g y o b b, s e m h o gy  m ú lt  a l k a l o m m al  e l s o r o l h a t t uk volna m i n d en  r é s z l e t é t. 


M ai  számunk   k é p c s o p o r t o z a ta  k i m e r í t ő b b en  m u t a t ja  be  ama  rombolá s o k a t, m e l y e k et a  h i r t e l en  j ö tt  á r v iz  B u da  különböző p o n t j a in  o k o z o t t. E  r a j z o k b an  s e m mi  t ú l z ás sinc s.  O tt készült ek a s z e r e n c s é t l e n s ég  h e l y s z ín é n, s a  r a j zoló ónja  m e g r e n d í tő  v a l ót  v e t e tt a p a p í r r a.
A  R á c z f ü r d ő  k ö r n y é ke  t a l án  l e g t ö b b et  s z e n v e dt a bősz  e l em  
d u l á s á t ó l. A  t a b á ni  t e mp l om s a  fürdő  k ö z ö tt  e l t e r ü lő k e s k e n y,   l e j t ős  t é r en nincs  e g y e t l en ház  s em, mely  ne  m u t a t ná  az  á r v iz  
r o m b o ló  t e v é k e n y s é g é n ek  n y o m a i t.
F é l ig  v a gy  e g é s z en ös s z edőlt  o l d a l f a l a k,  b e z úz o tt  a b l a k o k,  s z é t t ö rt  a j tók és  v a k o l a t t ól  m e gfos z tott  f a l ak  o l y an k é p et  
k ö l c s ö n ö z t ek  egy  h é t en  át e  t é r n e k, m i n t ha  e gy  e l k e s e r e d e tt    u t c z ai  h a r cz  s z í n h e l y é ül  s zolgá lt  v o l n a, s  r a j tae g é sz  garmadája     p a t t a nt  vo lna  s z ét a  f a l d ö n tő  g r á n á t o k n a k. 

A  szer e n c s é t l e n s ég  u t án  e g y­-k ét  n a p ig  a l ig  l e h e t e tt  j á r ni e  t é r e n,  m e l y en  még a  v é g z e t es  n ap  d é li  ó r á i ab an is  m o z g a l m as  v á s á ri  é l et uralk o d o t t.  Az  i s z ap és  s ár  l á b n yi  m a g a s ra  b o r i t o t ta  a  kövezet e t,  t e l e h i n t ve  t ö r m el é k k el es  a p r ó b b - n a g y o bb  k ö v e k k e l. 
M a ga a R á c z f ü r d ő, e  f é n y n y el  és  m i n t a s z e rű  c z é l s z e r üs é g g el  b e r e n d e z e tt  é p ü l e t,  s i r a l m as  k é p et  nyújtott a vész  u t á n.  Az             Őr d ö g á r ok  m a g a s ra dagadt vi ze  f a l a k at és  b o l t h a j t á s o k at  t ö rt  á t,  ö s s z e r omb o l ta a  t é r re né ző  k ő f ű r d ő k e t,  i s z a p p al és  sárral
h o r d ta  t e le  az  u d v a r o k at és  folyosókat, s a szó s zoros  é r t e l m é b en       e l n y e l te a  f ü r d ő h öz é p i t e tt v e n d é g l ői  h e l y i s é g e t,  m e l y n ek  
h e l y én most  egy m é ly  ö r v é ny  t á t o n g o t t. 


S z a k a d a t l an  m u n ka u t án  s i k e r ü lt  a  h é t en  m e g t i s z t í t a ni  a           f ü r d őt a b e l é je  g y ű lt i s z a p t ó l, s  n a gy  r é s z ét  i s m ét  megnyitni a         k ö z ö n s ég  h a s z n á l a t á r a.  De  s ok  k ő m i v e s m u n k á ra  l e sz  m ég       s z ü k s é g,  m ig a  k ü l ső  f a l ak n em  fogják  t ö b bé  m u t a t ni  az  á r v iz 
p u s z t i tó  h a t a l m á n ak  n y o m a it  Ha  föl megyünk  a ma  szűk  s i k á t o r b a,  m e ly a   r á c z f ű r d ő t ől  v e z et a  Sz a r v a s t ér  f e l é, s  azt án  j o b b ra    k a n y a r o d u nk :  az  Ör d ö g á r ok  még  b o l t oz a t l an  p a r t j án  e gy           ö s s z e d ő lt  h á z at  l á t u nk mag u nk  e l ő t t.  Ez  azon  h e l y,  h ol  az  á r ok    m e d r é b en  h e l y et  n em  t a l á lt víz  i s z o n yú  e r ő v el  b e n y o m t a, a  h a z ak  h á t só  f a l a i t,  p i l l a n at  alatt a  s z o b ák  t e t ej é ig  d a g adva föl, s        kiöblített   a z o k b ól  m i n d e n t,  m it b e n n ük  t a l á l t. E  r o m o k,  melyekb ől  szivrázó  n y o m or    k i,  n em  r ég  m ég  s z e g é n y,  de  t i s z t e ss é g es    m u n k á s c s a l á d o k n ak  s z o l g á l t ak  l a k h e lyül.


Ma  szinte  istenkísértés  b e l é j ük  l é p n i, ha.  mindjárt  d e r ék  utászkat o n ák  m e g t á m a s z t o t t ák is még  m e g m a r a dt  f a l a i k at  gerendákkal,  n e h o gy  az e l ső  s z é l r o h am  h a l o m ra  d ö n t se  az  alámosott, omlatag  falaka t. A  m u n ka  s e r é n y en  folyt  i tt az egé sz  h é t én  á t.
A  l á t s z ó l ag  é p en  m a r a dt  h á z a k r ól is  k i t ű n t, a  hatóság  k i k ü l d ö tt mérnökei  á l t al  eszközlött v i z s g á l at  utá n,  h o gy  e g ytől - e g y ig  s ú l y o s an meg van ak  rongálv a.  Mindenütt  támaszokra volt  s z ü k s é g.  Az  utászok  lejá r ót  k é s z í t e t t ek az  á rok m e d r é h e z,  h o gy m e g t i s z t í t h a s s ák  a zt  az  ár  á l t a l   odahordott  s z e m é t t ő l,  iszaptól,  t ö r m e l é k t ő l, falmaradványo k t ó l,  m ik  u j a bb  v é sz okozói  l ennén e k,  ha  o tt  m a r a d n á n a k.  E g y - e gy tönkrejutott  c s a l á d a pa  könyüs  arczcz al  kotorászott  e posv á n y b a n,  ha  n e m -e  t a l ál  v a l a m it  az  i s z ap és sár k ö z ö tt  v a g y o n á b ó l,lehangoló,  r é s z v ét és  a d ak o z á s ra  i n d í tó l á t v á n y! A  p a r t on  g ő z g ép dübörög.  T ű z o l t ók  s z i v a t t y ú z z ák  k o ra  r e g g e l t ől késő e s t ig  az  árok  v i z é t,  m elyek azt án  kaucsukcsöveken  a  c s a t o r n á k ba  v e z e t t e t  i s, h o gy  l e folyjon a  D un á b a.  Az  Ö r d ö g á r k ot  ugyan is el  k e l l e tt zárni   torkolatáná l,  n e h o gy  az ut ó b bi  n a p ok  n a gy esőzései  á l t al  m e g d a g a dt  Dun a  magasab b ra szökt e s se föl  b e n ne a  vízállá s t.  Az árok  torkolatá n ál az  e l t ű nt  Cs ekeő- f é le  h áz  h e l y én  e g é sz öböl  t á m a d t,  m e l y b ől most e gy  k o t r ó gép  eme li  ki a  t ö r m e l é k et és iszapot.
V á j j on  n y o m á ra  f o g n a k -e  a k a d ni  a z on  súlyos v a s s z e k r é n y n e k,  me y a  M a u k s - f é le  házból  t ű nt e l,  m a g á b an  fogl a lva  egy  törekvő,   derék kereskedő hossz as  m u n k á s s á g á n ak összes  g y ümö l c s e it ?
Az  Ár o k- s az  A t t i l a - u t c za  mentén  szivrázó  kép  tárul  eléd.  Ott  üln ek  vagy  támaszkodnak a falhoz a  v é s z es éj  s z e n c s é t l e n j ei —  t á n y é r r al  k e z ü k b e n, a  k ö z ö n s ég  j ó t é k o n y s á g át  h í va föl  n yomor u k r a . "  T e g n ap  még  ö n k e r e s e t ü k b ől tiszt e s s é g e sen élő  m u n k á s o k,  ma az  u t c z a s a r o k ra  k i á l ló —  k o l d u s o k.  L á t h a t od  a r c z u k o n, hogy nem  e  keserű  kenyéren  nőttek  föl.  E m i tt  egy  aggastyán, ki  l e s ü t ö tt   s z e m m e l,  n é m án  t a r t ja  k e z é b en  tányérát,  amott  egy fiatal  elcsigá zott nő,  k i n ek  karjai  közö tt  hangosan  síró csecsemő  hívja föl a  j á r ó - k e l ők  könyörületet.  Sápadt, beesett  arczu  g y e r m e k ek  halk rimánkodással nyújtj ák  eléd a  t á n y é r t.  M i n d e n ki  z s e b é be  n y úl s  e r s z é n y ét  k e r e s i. A
 t á n y é r ok  l a s s a n k é nt megt e ln ek  r é z -,  e z ü s t- és  p a p i r p é n z z el  .De  nemcsak  itt,  hanem  temérdek más ponton is  megdöbbentő  nyomait  l á t od az  á r v iz  r omb o l á s á n a k.


A  c s á s z á r f ü r d őn  t ul  f e k vő  b u d a ú j l a k i t e m p l o m  m ég a  m ú lt      h ét végén  is olyan l á t v á n yt  n yújtot t,  mintha  a  pokol valamenn yi  g o n o sz  s z e l l eme  d n lt  v o l na  b e n n e.A hegyekről  lerohanó  zuhatag a  t e m p l om északi o l d a l án  e m e lt  f a l n ak  n e k i d ő l v e, a zt  pár pillanat alatt  t ö v ig   l e d ö n t ö t t e,  m a jd  u t at  t a l á lt  m a g á n ak a  k r i p t á b a, s e  n a gy  ű rt     a l ig  n e g y e d ó ra  a l a tt  anyn y i ra  m e g t ö l t ö t t e,  h o gy a  megdagadt viz  k e t tér e p e s z t e t te a  k r i p ta  boltozat á t,  r op p a nt  erővel  b u g y o g va föl  m a g á ba az  e g y h á z b a.  Az  ár  borza s z tó  r ombolási  müvet  v i tt    i tt  v é g b e.  H a l o m ra  dönt ö t te a  p a d o k a t,  fölfo r g a tá a  s e k r e s t ye  n a gy  s z e k r é n y e i t,  f ö l h a t o lt a  f ő o l t ár  t a l a p z a t á i g, s h o gy a 
borzalom  teljes  legyen:  szétzúzta a  k r i pt á b an  elhel yez e tt  k o p o r s ó k a t,
k o p o n y á k at és egé sz  csontvázakat  r i n g a t va a  h u l l á m ok  te t e j é n.
Több  mint  egy  heti  fáradságos  munkába  k e r ü lt u gy a  h o gy  elenyész t e t ni  az  á r v iz  d ú ló  h a t a l m án ak  n y o m a it a  t e m p l o m b a n.
A  v á r o s on  k i v ü l,  a  lóvonatu - s a fogaskerekű vasút  mentén  l é p t en nyomon ijesztő képeit  lehetett  l á t ni a  f e l h ő s z a k a d ás  r omb o l á sán a k,  d a c z á ra  a n n a k,  h o gy  k a t o n ák  és  m u n k á s ok v á l l vete  dolgoz t ak a  m e d r e k ké  kimosott  u t ak h e l y r e á l l í t á s á n, a lezúdíto tt  s z i k l á k,  k ö v ek es i s z ap  e l t á v o l í t á s á n, s a  k ét  p á l ya  m e g r o n g á l t, sőt          h e l y e n k é nt  t e l j e s en  t ö n k r e t e tt  v á g á n y a i n ak  helyreh o z á s á n.  Az  ár  fől eg a s v á b h e g yi  f o gask e r e kű  vasútnak  okozo tt  n a gy  k á r o k at,  hidak at és  gátakat  söpörve  el  magá v a l.  Az  alant fekyő  s z á n t ó f ö l d ek  és  r é t ek nacry  r é s ze  s i r a l m as  l á tván yt  n y ú j t.  Tele  vannak  h o r d va  i s z a p p al és t ö r m e l é k k e l,  h o gy  al ig  l á t s z ik  n y o m a,  m i k ép  i tt
müvelt föld  v o l t.  M e g f e s z í t e tt  m u n k á ra van  i tt s z ü k s é g,  h o gy  az  e m b er  h e l y r e h o z za  h e t e k e n, sőt h ó n a p o k on  át  a z t,  m it a  t e r m é s z et  bősz  k e d v t el é s ében  a l ig  e gy  ó ra  a l a tt  vi tt  v é g b e.

 B. N.

TABÁN 1900

2012. március 29., csütörtök

SIMON GYÖRGY JÁNOS: TABÁN(1920 KÖRÜL)

A CITADELLA LEBONTÁSA


A GELLÉRTHEGYI CZITADELLA LEBONTÁSA


Vasárnapi Újság 1899 május 7.

A Duna festői panorámája nem sokára el fogja veszteni egyik érdekes díszét, a gellérthegyi czitadellát. A festői szépségű,  h a t a lmas sziklahegy  t e t e j én emelkedő erődöt ugyanis lebontj ák s a hegytető valószínűleg helyet ad egy nagy nemz e ti emlékműnek, melynek  eszméje már évek óta foglalkoztatja az illetékes köröket.
A 224 mé t er magas Szent-Gellérthegynek  igen változatos története van. Nevét Szent Gell é rt püspöktől nyerte, a kit a pogány magyarok vagy besenyők a meredek szikla orma i ról taszítottak  a lá a Dunába 1046  t á j án. 

A később  a z t án kereszténységre  t é rt nép a  v é r t a n ú - h a l á lt szenvedett püspök nevéről keresztelte el a  h a t a lmas dolomit szikla-hegyet, emlékére pedig a hegy nyuga ti oldalán kápolnát emeltek, melyet a törökök pus z t í tot t ak el közvetlenül a mohá c si vész  u t á n. Az 1813-ik évben csillagvizsgáló­intézetet állítottak fel a hegy ormán. Ez időben helyezték ugyanis vissza Budára Nagyszombatból a tudományos egyetemet, s József nádor kezdeményezésére oda építették az egyet emi csillagvizsgálót, a hol most a czitadella fő erőde áll. 1815 október 15-én ünnepélyesen fel is avatták az első magyarországi csillagdát, amely az akkori időben nagy  h í r re  t e tt szert ki tűnő műszereivel, de még inkább sikeres megfigyeléseivel.Az 1848—49-iki szabadságharcz alkalmával  azonban a magyar csapatok szállták meg a csillagda melletti tetőzetet s 1849 május 5-ikén meg is kezdték a budai vár lövetesét, a  h o n n an zápormódra hul lot t ak vissza a golyók, veszélylyel fenyegetvén a csillagdát is. Az akkori segédcsillagász, Montedegói Albert Fe r encz  a zonban előtte való éjjelen  l ehorda t ta a nagybecsű műszereket a hegy tövében fekvő Rudas-fürdő pinczéjébe. Csak évek  m ú l t án vitték vissza a megme n t e tt  t á rgyakat az egyetemre, a hol azokat ma is őrzik. Az  e lpus z tult csillagvizsgáló lebontása  u t án a Bach-korszak ka tonai kormányzósága  e lhat á roz t a, hogy a hegy  o rmán egy nagyobb erődöt emeltet, a  h o n n an az egész fővároson és vidékén  harczászatilag ur a lkodni lehessen. Az elkészült tervek alapján hét év  a l a tt  épült föl a  h a t a lmas czitadella, melyet a nem rég  e l h u n yt építési vállalkozó, Kasselik Fe r encz  épí t e tt mint egy  h atmilliónyi költséggel. 1854  j ú n i us havában vette birtokába a ka tona s ág, s mintegy 60 ágyúval szerelte fel. 


Negyvenöt évi fennállása alatt az erőd falait ellenséges golyók  nem érték, a hadi eszközöknek az utóbbi évtizedek  a l a tt tört é nt ór i  si tökéletesedése pedig teljesen meg­ szüntette a czitadella jelentőségét úgy  t ámadás, mi nt védelem esetére.

Az 1889-iki év végén kezdett Budapest székesfőváros  t anácsa az új városszabályozási  t e rvezetek kivitele alkalmából azon eszmével foglalkőzni, hogy a  l a k t a n y á k at a városon kívül helyezi, illetőleg építi fel. S ezen terv királyi jóváhagyá st nye rvén, gróf Pejacsevics táborszernagy budape s ti hadt e s tpa r anc snok fölterjesztésére  e l h a t á r o z t a t o tt a czitadella erőd jel­legének megs zünt e t é se is. Hosszas átvételezési tárgyalások  u t án a mú lt év október havában kimondta a főváros az erőd  l ebont á s á t, 1899 február 23-án vonult ki belőle az utolsó őrség,  mely  u t án megkezdte a csákány pus z t í tó munkáját.A szent gellérthegyi czitadella 220 méter hosszú erőd, melynek szélessége 45 és 60 mé t er között váltakozik, csupa terméskőből építve. Hoss zúká s, sarkos  tör ésű falaiból két bástyakiszögellés nyúlik ki, a mely mintegy 12—16 mé t erre r emelkedik ki a föld felszínétől. Az egyik bástyakiszögellés éjszakra, a királyi palota felé né z, a másik pedig délre, Promontor felé. Az erőd keleti végén félköralakú bástyafal néz a vámhá z t é r r e, míg a  tul a jdonképpeni erőd, az úgynevezett czitadella, a svábhegyi (nyugati) oldalon emelkedik ki két emeletnyi magas falaival félkörben húzódva.
A két és fél mé t er vastag fallal körülkerített  erődnek nagy, 115 mé t er hosszú feltöltött  u d v a ra van, a melynek színvonalától még mint egy  h at mé t e r re emelkednek ki a bástyafalak. E falazat úgy az éjszaki,  m i nt a déli oldalon 12—12 bolthajtású ív  á l t al volt tagolva, minden ivezet közepén egy nagyobb lőrésű ab­lakkal, oldalain pedig két kisebb lőréssel. A vámhá z t é r re né ző félkörű bástya falazatán, 9 ivezet  a l a tt  3—3 kisebb lőrés volt vágva.

A Svábhegy felé néző oldalon emelkedett maga  a központi erőd, az udvartól egy négy méteres  sáncz  á l t al elválasztva, melyen  át felvonó hidon  l ehe t e tt be jutni az erődbe. A két emeletes erőd belseje szolgált a ka tona s ágnak kaszár­n yául s e czélra mint egy 128 kisebb s nagyobb ka z ama t a - s z e rű helyiség volt  b e n n e. E központi erőd falai há rom mé t e rnyi vastagok s a  svábhegyi oldalra nyiló oldalról a hegy,  
l a s sú  emelkedése mi a t t,  jobban megközelíthető lévén, még egy öt mé t er szélességű sáncz által is védve voltak.
 A központi erőd közepén egy kisebb udvar állott, a mint egy 80 mé t er mélységre nyúló cziszternával, melyben még  ma is h á r om mé t e r es viz van. A félkörű bástyaoldali házsorokig emelkednék, mi  á l t al rendkívül emelné monument á l is építményekben úgy is szegény fővárosunk emez egyik legszebb pont j á t.
Paur Géza.

Wikipédia
1894-ben a Citadella az akkor 25 éves főváros birtokába került.
„        3. § Eme adásvevési jogügylet létrejötte esetére a gellérthegyi erőd, továbbá az Ujépület telkének szabályozása folytán nyilvános utczákra és terekre eső területek minden ellenérték szolgáltatása nélkül, ingyen mennek át Budapest székesfőváros közönségének tulajdonába; de kikötendő, hogy a székesfőváros az uj laktanyákhoz szükséges telkek közül azokat, a melyek fővárosi tulajdont képeznek, a leltári becsérték ellenében bocsátja át az állam tulajdonába, továbbá, hogy a gellérthegyi erődöt lebontatja s a Gellérthegyen szükség esetén katonai megfigyelő- és táviró állomás létesitését minden ellenszolgáltatás nélkül megengedni tartozik.       ”
– 1894. évi XX. törvénycikk a székes fővárosi Ujépület, a Károly-, József- és Flórián-laktanya és a Gellérthegyi erőd értékesitéséről.
A Citadella és néhány budai laktanya átadásáért cserébe a főváros jelentős külterületi ingatlanok tulajdonáról mondott le a hadügyi tárca javára.Ekkor a falát egy részen jelképesen megbontották, jelezvén, hogy katonai szerepe megszűnik.( A teljes lebontás a hatalmas költségek miatt végül is nem valósult meg. Mivel a főváros anyagi helyzete az utóbbi száz évben csak tovább romlott, a Citadella-homlokán a jelképes bontással máig fennmaradt kassius) Az 1960-as évektől kezdve idegenforgalmi szerepet szántak neki, ezért átalakították: szállót és vendéglőt nyitottak benne. Vonzerejét elsősorban a falairól nyíló elsőrangú kilátásnak köszönheti: a hegy lába előtt elterülő város képe valóban páratlan.
Az erőd keleti, városra néző fala tövében áll a Szabadság-szobor, Kisfaludi Strobl Zsigmond 1947-ben felállított alkotása. A szobor talapzata előtt álló szovjet katona szobrát 1992-ben távolították el és átszállították a budatétényi szoborparkba.
Ma több funkciót is betölt a monumentális Citadella erődje. Tetején több rádióadó sugározza adását, míg vastag falai között étterem és szálloda üzemel. A hadtörténelem iránt érdeklődők megnézhetik a kazamatáiban berendezett, 1944-es ostromra emlékeztető háborús panoptikumot. A békésebb korszakra emlékeztet a „Budapest anno” fotókiállítás, amely felidézi a rohamosan fejlődő nagyváros képeit a 19. század végéig.

DIVAT ANNO 1895

1895 december 8-i VASÁRNAPI ÚJSÁG-ban jelent meg ez a friss divatszemle az 1892-es párizsi divatról. Hát istenem, akkoriban nem volt oly gyorsan csapongó a divat mint manapság. Vagy  szegény Alice nevű újságíró hölgyemény tévedett. Időben oly távoli dolgokról ma már nehéz az igazságot kideríteni.
DIVATTUDOSITAS. 
Paris, 1892. decz. 2. 
Az  e n y he időjárás da c z á ra a divatvilág körei nemc s ak az őszi, de  m ár a téli  idény újdonságaival  is foglalkoznak, sőt e  r é s z b en  m ár végleges meg­á l l apodá s ra  j u t o t t a k. A  m i nt ezt  m ár utolsó jelenté emb en megjósol t am, téli köpenyek, fé!hosszú kabátok és  k a r on alul érő ga l l é roknál prémes díszít é s ek és béllések  m i n él  é r t éke s ebb szőrméből nelkülözhe t l enek. Mindezekből azt kell következtetni, hogy  azon  n a g y on is üdvös mozgalom, mely a múlt évben a mé r e g d r á ga szőrmeárúk dolgában megi n d u l t, teljesen meghiúsul t. 
 E l s ő r a n gú divattermekben fekete ezoboly, kék  róka, szibériai evet es szebbnél-szebb  rókaprémek a némil eg már lábrakapott  v a s t ag  angol  
b á r s o n yt teljesen kiszorították, me ly kelme különösen városi, sétaöltönyöknel a p r é m es  r u h át  né lkülözhetővé teszi. Ámde mindezek daczá ra  b á r s o ny  r u h á t, felöltőt vagy gallért d r á ga  s zőrme né lkül  s e n ki sem viselhet. A mérsékelt nagys ágú  k a r m a n t y ú k b an többféle zsebek vann a k, a  p é n z t á r c z a,  
z s ebkendő  s tb. számára. A pénza r i s z tokr a c z ia hölgyei az 
öl töny színéhez  i l l ő szőrmét vi s e lnek, s így  g y a k r an megesik, hogy Worth. Redfern és más mé r v a dó  ruhaművé s z ek  prémek  dolgában a kellő szín  m i a tt fennakadnak,Uzés herczegnő a  m i n ap az Op e r á b an fekete  g yöngyszín bársonyruhát viselt, melyhez a fekete  coboly p o m p á s an  i l l e t t. Broglie  herczeg estélyén ugyan  Uzés  h e r c z e g nő  f ehér selyem öltönyéhez ismét r emek  h e r m e l in ga l l é rt viselt. Sétaöltönyök sötét­kék vagy sötétvörös  skót gyapotkelméből, megfelelő bársony díszítéssel, 
testhez illő félhosszú kabátkák, úgynevezett katona -z sinórz a t t a l, végül mi n d en díszítés nélküli felöltők, a téli évad lefolyása  a l a tt a nagy többség á l l andó  pártfogásának örvendenek. Némi kivé t e lt az úgyneve z e tt  angol Waterproof és Havelock szabású köpenyek képeznek, melyek azonban a divat-világ kör e iben  i sme r et l enek. Magától  é r t e tődik, hogy az efféle öltönyök legfeljebb va súti kocsiban vagy ki r ándulá ok alkalmával használha tók, míg 
vá rosban — különösen felöltők vagy köpenyek dolgában — a divat kívánalma it szem előtt kell  t a r t a n i. 
Mi n d en egyszerűségük mellett nagyon szépek a félhosszú egyenes ka r imá jú fekete, sötétkék esetleg fehér angol nemez kalapok, melyeknél díszítésül többnyi re széles bársonycsokrok, gyémántcsatokkal  s egyéb dr ágakő  t a r t ó k k al szolgálnak.  
F o r m á ra  nézve ezen nemez kalapok leginkább a  . C a n o t i e r -féle  n y á ri ka l aphoz  hasonl í t anak. Capote szabású franczia  
k a l a p o k at csakis színházban, esküvőkön vagy egyéb ünnepé lyes alkalommal viselnek. Nézet em  s z e r int a franczia kalap elébb-utóbb ismét fölszínre fog k e r ü l n i. 
Nagyon díszes az ide mellékelt rajzon  l á t h a tó s é t aöl töny világos-barna crépon-ból. De r ekát fekete bá r sony me l l ény és habos selyemből készült díszítés képezik. A  n y ak körül fekete strucztollas boa. A  r u ha  s zoknyá j ának szabásából világosan kitűnik, hogy a sokszor  eml ege t e tt  k n n o l i n t ól egyelőre még n em kell  t a r t a n i, a mennyiben a szoknyák redői 
oly bővek, hogy azok alatt semmiféle  abr inc snak  helye  n em  l e h e t n e. A kerek alakú kalap díszítése a r u ha  s z ínének megfelelő bá r sony szalagcsokrokból  és fekete strucztollakból áll.  E n n él szebb sétaöl tönyt  P a r i s b an alig  l á t t am.  W o r th terméből való továbbá az új fekete bá r sony köpeny ezoboly prémmel s ugyane z en szőrméből készült ka rmantyúva l. 
A köpeny eleje a gazdag bélést mutatja, míg bő ujj a in  s z int én
ezobolyszegélyt  l á tunk. Nem kevésbbé csinosnak  t a l á lom a Habán  t e rmében készült szürke nemez ka l apot, füstszürke bársonyszalag, csokor és pi ros má k v i r ág díszítéssel. Az efféle mérsékelt nagyságú  k a r imás kalapok minden öltönyhez illenek és olcsóságuk folytán közkedveltségnek ör­vendnek. Divat dolgában a magas szárú vékony selyem  esernyő nemcsak nélkülözhetlenné vált, h a n em a hölgy kezébe alig illő  a r any vagy ezüst gombos  
s é t abotokat teljesen ki s zor í tot t a. Igaz ugyan, hogy a fényűzés az esernyőkön is meglátszik, a m e n n y i b en drágakövekkel  
k i r a k o tt  zománczos  ernyőgombok  S t r e e t er vagy Labi che ékszerészek kiraka­t a i b an 4—5 ezer frankon alul alig  l á tha tók, de a ki nem vehe t, az egyszerű tíz frankos esernyővel is be é r i. Mindezek daczára a helyzet jellemző vonása : 
végtelenségig menő fényűzés, még pedig a női divatárúk egész 
vonalán. 
Alice.