1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2012. március 27., kedd

HIRDETÉS 1866-BÓL


                                         A BUDAI
                                  RUDAS-FÜRDŐ
                                              ÉS
                               GYÓGYINTÉZETEK
                     megnyitása f.évi május 16-án

Az alulirt fürdő-igízgstóság tisztelettel értesiti a t. ez. közönséget, miszerint
k i t ü nö  g y óg y h a t á s á r ól hazánkban átalánosan  i sme r e t e s, és a fürdővendégek nagyobb kényelmére ujonan átalakított rudas-fürdő f. évi BiaJRB 16-án megnyittatott.
A rudas-fürdő természetes, só és luganytartalmu 37° meleg forrásvizének kétségtelen gyógyereje a legels orvosi tekintélyek által elismertetett különös en  a j á n l h a tó p e d i g:  k ö s z v é ny ellen, idült csuz,  többf é le  b ő r b a j o k n a l:  k i v á l ó a n* azonban az i z z ag és pikkel y - sömörné l, nemkülönben tőbbnemü alhas-i  b á n t a l m a k n al hat.
Be lha s zná l a ti  j a v a l t a t n ak e  g y ó g y f o r r á s o k: kftszvény és máj-túltengésbol  s z á rma z o tt  g y o m o r h u r u t n a t, a midőn e* utóbbi még igen érzékeny;  gyomorf eké l ynél ; Idült  b é l h n r n t n a l, ma k a cs  sztékrekedésnél , előre haladt korú zsongtalan
egyéneknél stb.
Jótev és üdítő hatás-t pyakorol a beteg állapotára a fürdóintézet  t á g a s, és
t i s z ta lég he l y i s é g e, ki es fekvése és átalakított árnyékos sétánya.
A Rudas Fürdö ásványvíz forrásainak nagy mennyiségénél, és czélszerúcn átalakí
t o tt vizvezatéseinél fogva, a fürdővendégek a  t e rmé s z e t es meleg  for r á sokat nemcsak f ü r d é s re é»  i v á s ra használhatják, hanem kívánságukra maláta-, vas és  s ó t a r t a lmú fürdők is  k é s z í t t e t n e k.
A fürdóvendégek folytán közóhajtása folytán több kádfürdő  kőfürdővé  alakitat
tik át, és az összes fürdők czélszerüen berendezett  v i z zuhanyokkal láttatnak el.
A vendéglői helyiségek ujonan átalakíttatván és megnagyobbittatván, a fürdő
közönség részére egy olvnsószoba  r e n d e z t e t e tt be, melyben  m a g y ar és német politikai, szépirodalmi és élez  l apok találhatok; egyszersmind gondoskodva van, hogy a fürdővendégek jutányos árak mellett Ízletes étkekkel s italokkal láttassanak el.
A vendégszobák czélszerüen átalakitattak, ezek, nem különben a fürdők  á ra
t e t eme s en  l e s z a l l i t t a t o t t; a szobákra és fürdőkre nézve pedig nagyobb százalékos elengedés mellett bé r l et  n y i t t a t o t t.
Az egész fürdóintézttnek átalános átalakításán kivül a kies fürdö-sétányon a
közönség kényelmére egy díszes kiosk fog felállittatni, melyben  m a g y ar zene mellett meleg italok "és hűsítők kaphatók lesznek.
A fürdöorvos teendőit a testvérvárosokban átalánosan ismert  d r. Hoffer István
tiszt, városi phyfikus volt szives elvállalni, ki a fürdóintézetben naponkint délelőtti
9 — 10 óra  k ö z ö tt  t a r t ja rend* leli idejét.
A  k ö z l e k e d és Budapest között részint a helybeli  gőzha jók, részint  
csónakok, részint  t á r s a s k o c s lk által tartatik fenn, mely utóbbiak részére czélszerűség tekintetéből állomási helyül Pesten a széna tér tüzetett ki.
A fürdő kezelése egy külön  i g a z g a t ó ra bízatott, kinek főteendöje:  s z i gorú
h á zi  r e n d et s  t i s z t a s á got  t a r t a n i, és a közönség kényelmére különös gondot fordítani; előfordulható visszásságok meggátlása tekintetéből az olvasószobában egy pana s zk ö n yv található, melybe a fürdóvendégek kívánságaikat bejegyezhetik.
Egyátalában gondoskodott Buda fővárosa mint fúrdőtulajdonos arról, hogy a
t. ez. közönség igényei lehetőleg minden tekintetben kielégittessenek, s midőn e czél
elérésére nézve tetemes pénzbeli áldozatot hoz, bizton reményli, hogy a t. ez. közönség, elismerve a rudas fürdö  t e rmé s z e t es  á s v ány v i z ének ki tünö  
g y ó g y e r e j é t, szives részvétét jövőre sem fogja ez intézettől megtagadni, söt az abban található nagyobb kényelem e meleg részvételt még inkább növelni fogja.

Budán, 1866. évi május 17-én.

 A rudasfíirdő igazgatósága

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése