1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2012. március 29., csütörtök

DIVAT ANNO 1895

1895 december 8-i VASÁRNAPI ÚJSÁG-ban jelent meg ez a friss divatszemle az 1892-es párizsi divatról. Hát istenem, akkoriban nem volt oly gyorsan csapongó a divat mint manapság. Vagy  szegény Alice nevű újságíró hölgyemény tévedett. Időben oly távoli dolgokról ma már nehéz az igazságot kideríteni.
DIVATTUDOSITAS. 
Paris, 1892. decz. 2. 
Az  e n y he időjárás da c z á ra a divatvilág körei nemc s ak az őszi, de  m ár a téli  idény újdonságaival  is foglalkoznak, sőt e  r é s z b en  m ár végleges meg­á l l apodá s ra  j u t o t t a k. A  m i nt ezt  m ár utolsó jelenté emb en megjósol t am, téli köpenyek, fé!hosszú kabátok és  k a r on alul érő ga l l é roknál prémes díszít é s ek és béllések  m i n él  é r t éke s ebb szőrméből nelkülözhe t l enek. Mindezekből azt kell következtetni, hogy  azon  n a g y on is üdvös mozgalom, mely a múlt évben a mé r e g d r á ga szőrmeárúk dolgában megi n d u l t, teljesen meghiúsul t. 
 E l s ő r a n gú divattermekben fekete ezoboly, kék  róka, szibériai evet es szebbnél-szebb  rókaprémek a némil eg már lábrakapott  v a s t ag  angol  
b á r s o n yt teljesen kiszorították, me ly kelme különösen városi, sétaöltönyöknel a p r é m es  r u h át  né lkülözhetővé teszi. Ámde mindezek daczá ra  b á r s o ny  r u h á t, felöltőt vagy gallért d r á ga  s zőrme né lkül  s e n ki sem viselhet. A mérsékelt nagys ágú  k a r m a n t y ú k b an többféle zsebek vann a k, a  p é n z t á r c z a,  
z s ebkendő  s tb. számára. A pénza r i s z tokr a c z ia hölgyei az 
öl töny színéhez  i l l ő szőrmét vi s e lnek, s így  g y a k r an megesik, hogy Worth. Redfern és más mé r v a dó  ruhaművé s z ek  prémek  dolgában a kellő szín  m i a tt fennakadnak,Uzés herczegnő a  m i n ap az Op e r á b an fekete  g yöngyszín bársonyruhát viselt, melyhez a fekete  coboly p o m p á s an  i l l e t t. Broglie  herczeg estélyén ugyan  Uzés  h e r c z e g nő  f ehér selyem öltönyéhez ismét r emek  h e r m e l in ga l l é rt viselt. Sétaöltönyök sötét­kék vagy sötétvörös  skót gyapotkelméből, megfelelő bársony díszítéssel, 
testhez illő félhosszú kabátkák, úgynevezett katona -z sinórz a t t a l, végül mi n d en díszítés nélküli felöltők, a téli évad lefolyása  a l a tt a nagy többség á l l andó  pártfogásának örvendenek. Némi kivé t e lt az úgyneve z e tt  angol Waterproof és Havelock szabású köpenyek képeznek, melyek azonban a divat-világ kör e iben  i sme r et l enek. Magától  é r t e tődik, hogy az efféle öltönyök legfeljebb va súti kocsiban vagy ki r ándulá ok alkalmával használha tók, míg 
vá rosban — különösen felöltők vagy köpenyek dolgában — a divat kívánalma it szem előtt kell  t a r t a n i. 
Mi n d en egyszerűségük mellett nagyon szépek a félhosszú egyenes ka r imá jú fekete, sötétkék esetleg fehér angol nemez kalapok, melyeknél díszítésül többnyi re széles bársonycsokrok, gyémántcsatokkal  s egyéb dr ágakő  t a r t ó k k al szolgálnak.  
F o r m á ra  nézve ezen nemez kalapok leginkább a  . C a n o t i e r -féle  n y á ri ka l aphoz  hasonl í t anak. Capote szabású franczia  
k a l a p o k at csakis színházban, esküvőkön vagy egyéb ünnepé lyes alkalommal viselnek. Nézet em  s z e r int a franczia kalap elébb-utóbb ismét fölszínre fog k e r ü l n i. 
Nagyon díszes az ide mellékelt rajzon  l á t h a tó s é t aöl töny világos-barna crépon-ból. De r ekát fekete bá r sony me l l ény és habos selyemből készült díszítés képezik. A  n y ak körül fekete strucztollas boa. A  r u ha  s zoknyá j ának szabásából világosan kitűnik, hogy a sokszor  eml ege t e tt  k n n o l i n t ól egyelőre még n em kell  t a r t a n i, a mennyiben a szoknyák redői 
oly bővek, hogy azok alatt semmiféle  abr inc snak  helye  n em  l e h e t n e. A kerek alakú kalap díszítése a r u ha  s z ínének megfelelő bá r sony szalagcsokrokból  és fekete strucztollakból áll.  E n n él szebb sétaöl tönyt  P a r i s b an alig  l á t t am.  W o r th terméből való továbbá az új fekete bá r sony köpeny ezoboly prémmel s ugyane z en szőrméből készült ka rmantyúva l. 
A köpeny eleje a gazdag bélést mutatja, míg bő ujj a in  s z int én
ezobolyszegélyt  l á tunk. Nem kevésbbé csinosnak  t a l á lom a Habán  t e rmében készült szürke nemez ka l apot, füstszürke bársonyszalag, csokor és pi ros má k v i r ág díszítéssel. Az efféle mérsékelt nagyságú  k a r imás kalapok minden öltönyhez illenek és olcsóságuk folytán közkedveltségnek ör­vendnek. Divat dolgában a magas szárú vékony selyem  esernyő nemcsak nélkülözhetlenné vált, h a n em a hölgy kezébe alig illő  a r any vagy ezüst gombos  
s é t abotokat teljesen ki s zor í tot t a. Igaz ugyan, hogy a fényűzés az esernyőkön is meglátszik, a m e n n y i b en drágakövekkel  
k i r a k o tt  zománczos  ernyőgombok  S t r e e t er vagy Labi che ékszerészek kiraka­t a i b an 4—5 ezer frankon alul alig  l á tha tók, de a ki nem vehe t, az egyszerű tíz frankos esernyővel is be é r i. Mindezek daczára a helyzet jellemző vonása : 
végtelenségig menő fényűzés, még pedig a női divatárúk egész 
vonalán. 
Alice.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése