1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2012. március 30., péntek

TABÁNI ÁRVÍZ 1875 JÚNIUS 26 (2.RÉSZ)

Az árviz  rombolásai Budán.


Vasárnapi Újság 1875 július


Múlt  számunkban (Lásd ITT) t er j e d e l m e s en  szóltunk a  j ú n i us  2 6 - d i ki vész  d ú ló és  p u s z t í tó  l e f o l y á s á r ó l, k ö z ö l ve  e g y s z e r s m i nd a  C s e k e ő- és  M a u k s - f é le  h á z ak  o m l a d é k a i n ak  r a j z át  i s. A  b u d ai  k a t a s zt r ó fa  a z o n b an — fájdalom —  s o k k al  n a g y o b b, s e m h o gy  m ú lt  a l k a l o m m al  e l s o r o l h a t t uk volna m i n d en  r é s z l e t é t. 


M ai  számunk   k é p c s o p o r t o z a ta  k i m e r í t ő b b en  m u t a t ja  be  ama  rombolá s o k a t, m e l y e k et a  h i r t e l en  j ö tt  á r v iz  B u da  különböző p o n t j a in  o k o z o t t. E  r a j z o k b an  s e m mi  t ú l z ás sinc s.  O tt készült ek a s z e r e n c s é t l e n s ég  h e l y s z ín é n, s a  r a j zoló ónja  m e g r e n d í tő  v a l ót  v e t e tt a p a p í r r a.
A  R á c z f ü r d ő  k ö r n y é ke  t a l án  l e g t ö b b et  s z e n v e dt a bősz  e l em  
d u l á s á t ó l. A  t a b á ni  t e mp l om s a  fürdő  k ö z ö tt  e l t e r ü lő k e s k e n y,   l e j t ős  t é r en nincs  e g y e t l en ház  s em, mely  ne  m u t a t ná  az  á r v iz  
r o m b o ló  t e v é k e n y s é g é n ek  n y o m a i t.
F é l ig  v a gy  e g é s z en ös s z edőlt  o l d a l f a l a k,  b e z úz o tt  a b l a k o k,  s z é t t ö rt  a j tók és  v a k o l a t t ól  m e gfos z tott  f a l ak  o l y an k é p et  
k ö l c s ö n ö z t ek  egy  h é t en  át e  t é r n e k, m i n t ha  e gy  e l k e s e r e d e tt    u t c z ai  h a r cz  s z í n h e l y é ül  s zolgá lt  v o l n a, s  r a j tae g é sz  garmadája     p a t t a nt  vo lna  s z ét a  f a l d ö n tő  g r á n á t o k n a k. 

A  szer e n c s é t l e n s ég  u t án  e g y­-k ét  n a p ig  a l ig  l e h e t e tt  j á r ni e  t é r e n,  m e l y en  még a  v é g z e t es  n ap  d é li  ó r á i ab an is  m o z g a l m as  v á s á ri  é l et uralk o d o t t.  Az  i s z ap és  s ár  l á b n yi  m a g a s ra  b o r i t o t ta  a  kövezet e t,  t e l e h i n t ve  t ö r m el é k k el es  a p r ó b b - n a g y o bb  k ö v e k k e l. 
M a ga a R á c z f ü r d ő, e  f é n y n y el  és  m i n t a s z e rű  c z é l s z e r üs é g g el  b e r e n d e z e tt  é p ü l e t,  s i r a l m as  k é p et  nyújtott a vész  u t á n.  Az             Őr d ö g á r ok  m a g a s ra dagadt vi ze  f a l a k at és  b o l t h a j t á s o k at  t ö rt  á t,  ö s s z e r omb o l ta a  t é r re né ző  k ő f ű r d ő k e t,  i s z a p p al és  sárral
h o r d ta  t e le  az  u d v a r o k at és  folyosókat, s a szó s zoros  é r t e l m é b en       e l n y e l te a  f ü r d ő h öz é p i t e tt v e n d é g l ői  h e l y i s é g e t,  m e l y n ek  
h e l y én most  egy m é ly  ö r v é ny  t á t o n g o t t. 


S z a k a d a t l an  m u n ka u t án  s i k e r ü lt  a  h é t en  m e g t i s z t í t a ni  a           f ü r d őt a b e l é je  g y ű lt i s z a p t ó l, s  n a gy  r é s z ét  i s m ét  megnyitni a         k ö z ö n s ég  h a s z n á l a t á r a.  De  s ok  k ő m i v e s m u n k á ra  l e sz  m ég       s z ü k s é g,  m ig a  k ü l ső  f a l ak n em  fogják  t ö b bé  m u t a t ni  az  á r v iz 
p u s z t i tó  h a t a l m á n ak  n y o m a it  Ha  föl megyünk  a ma  szűk  s i k á t o r b a,  m e ly a   r á c z f ű r d ő t ől  v e z et a  Sz a r v a s t ér  f e l é, s  azt án  j o b b ra    k a n y a r o d u nk :  az  Ör d ö g á r ok  még  b o l t oz a t l an  p a r t j án  e gy           ö s s z e d ő lt  h á z at  l á t u nk mag u nk  e l ő t t.  Ez  azon  h e l y,  h ol  az  á r ok    m e d r é b en  h e l y et  n em  t a l á lt víz  i s z o n yú  e r ő v el  b e n y o m t a, a  h a z ak  h á t só  f a l a i t,  p i l l a n at  alatt a  s z o b ák  t e t ej é ig  d a g adva föl, s        kiöblített   a z o k b ól  m i n d e n t,  m it b e n n ük  t a l á l t. E  r o m o k,  melyekb ől  szivrázó  n y o m or    k i,  n em  r ég  m ég  s z e g é n y,  de  t i s z t e ss é g es    m u n k á s c s a l á d o k n ak  s z o l g á l t ak  l a k h e lyül.


Ma  szinte  istenkísértés  b e l é j ük  l é p n i, ha.  mindjárt  d e r ék  utászkat o n ák  m e g t á m a s z t o t t ák is még  m e g m a r a dt  f a l a i k at  gerendákkal,  n e h o gy  az e l ső  s z é l r o h am  h a l o m ra  d ö n t se  az  alámosott, omlatag  falaka t. A  m u n ka  s e r é n y en  folyt  i tt az egé sz  h é t én  á t.
A  l á t s z ó l ag  é p en  m a r a dt  h á z a k r ól is  k i t ű n t, a  hatóság  k i k ü l d ö tt mérnökei  á l t al  eszközlött v i z s g á l at  utá n,  h o gy  e g ytől - e g y ig  s ú l y o s an meg van ak  rongálv a.  Mindenütt  támaszokra volt  s z ü k s é g.  Az  utászok  lejá r ót  k é s z í t e t t ek az  á rok m e d r é h e z,  h o gy m e g t i s z t í t h a s s ák  a zt  az  ár  á l t a l   odahordott  s z e m é t t ő l,  iszaptól,  t ö r m e l é k t ő l, falmaradványo k t ó l,  m ik  u j a bb  v é sz okozói  l ennén e k,  ha  o tt  m a r a d n á n a k.  E g y - e gy tönkrejutott  c s a l á d a pa  könyüs  arczcz al  kotorászott  e posv á n y b a n,  ha  n e m -e  t a l ál  v a l a m it  az  i s z ap és sár k ö z ö tt  v a g y o n á b ó l,lehangoló,  r é s z v ét és  a d ak o z á s ra  i n d í tó l á t v á n y! A  p a r t on  g ő z g ép dübörög.  T ű z o l t ók  s z i v a t t y ú z z ák  k o ra  r e g g e l t ől késő e s t ig  az  árok  v i z é t,  m elyek azt án  kaucsukcsöveken  a  c s a t o r n á k ba  v e z e t t e t  i s, h o gy  l e folyjon a  D un á b a.  Az  Ö r d ö g á r k ot  ugyan is el  k e l l e tt zárni   torkolatáná l,  n e h o gy  az ut ó b bi  n a p ok  n a gy esőzései  á l t al  m e g d a g a dt  Dun a  magasab b ra szökt e s se föl  b e n ne a  vízállá s t.  Az árok  torkolatá n ál az  e l t ű nt  Cs ekeő- f é le  h áz  h e l y én  e g é sz öböl  t á m a d t,  m e l y b ől most e gy  k o t r ó gép  eme li  ki a  t ö r m e l é k et és iszapot.
V á j j on  n y o m á ra  f o g n a k -e  a k a d ni  a z on  súlyos v a s s z e k r é n y n e k,  me y a  M a u k s - f é le  házból  t ű nt e l,  m a g á b an  fogl a lva  egy  törekvő,   derék kereskedő hossz as  m u n k á s s á g á n ak összes  g y ümö l c s e it ?
Az  Ár o k- s az  A t t i l a - u t c za  mentén  szivrázó  kép  tárul  eléd.  Ott  üln ek  vagy  támaszkodnak a falhoz a  v é s z es éj  s z e n c s é t l e n j ei —  t á n y é r r al  k e z ü k b e n, a  k ö z ö n s ég  j ó t é k o n y s á g át  h í va föl  n yomor u k r a . "  T e g n ap  még  ö n k e r e s e t ü k b ől tiszt e s s é g e sen élő  m u n k á s o k,  ma az  u t c z a s a r o k ra  k i á l ló —  k o l d u s o k.  L á t h a t od  a r c z u k o n, hogy nem  e  keserű  kenyéren  nőttek  föl.  E m i tt  egy  aggastyán, ki  l e s ü t ö tt   s z e m m e l,  n é m án  t a r t ja  k e z é b en  tányérát,  amott  egy fiatal  elcsigá zott nő,  k i n ek  karjai  közö tt  hangosan  síró csecsemő  hívja föl a  j á r ó - k e l ők  könyörületet.  Sápadt, beesett  arczu  g y e r m e k ek  halk rimánkodással nyújtj ák  eléd a  t á n y é r t.  M i n d e n ki  z s e b é be  n y úl s  e r s z é n y ét  k e r e s i. A
 t á n y é r ok  l a s s a n k é nt megt e ln ek  r é z -,  e z ü s t- és  p a p i r p é n z z el  .De  nemcsak  itt,  hanem  temérdek más ponton is  megdöbbentő  nyomait  l á t od az  á r v iz  r omb o l á s á n a k.


A  c s á s z á r f ü r d őn  t ul  f e k vő  b u d a ú j l a k i t e m p l o m  m ég a  m ú lt      h ét végén  is olyan l á t v á n yt  n yújtot t,  mintha  a  pokol valamenn yi  g o n o sz  s z e l l eme  d n lt  v o l na  b e n n e.A hegyekről  lerohanó  zuhatag a  t e m p l om északi o l d a l án  e m e lt  f a l n ak  n e k i d ő l v e, a zt  pár pillanat alatt  t ö v ig   l e d ö n t ö t t e,  m a jd  u t at  t a l á lt  m a g á n ak a  k r i p t á b a, s e  n a gy  ű rt     a l ig  n e g y e d ó ra  a l a tt  anyn y i ra  m e g t ö l t ö t t e,  h o gy a  megdagadt viz  k e t tér e p e s z t e t te a  k r i p ta  boltozat á t,  r op p a nt  erővel  b u g y o g va föl  m a g á ba az  e g y h á z b a.  Az  ár  borza s z tó  r ombolási  müvet  v i tt    i tt  v é g b e.  H a l o m ra  dönt ö t te a  p a d o k a t,  fölfo r g a tá a  s e k r e s t ye  n a gy  s z e k r é n y e i t,  f ö l h a t o lt a  f ő o l t ár  t a l a p z a t á i g, s h o gy a 
borzalom  teljes  legyen:  szétzúzta a  k r i pt á b an  elhel yez e tt  k o p o r s ó k a t,
k o p o n y á k at és egé sz  csontvázakat  r i n g a t va a  h u l l á m ok  te t e j é n.
Több  mint  egy  heti  fáradságos  munkába  k e r ü lt u gy a  h o gy  elenyész t e t ni  az  á r v iz  d ú ló  h a t a l m án ak  n y o m a it a  t e m p l o m b a n.
A  v á r o s on  k i v ü l,  a  lóvonatu - s a fogaskerekű vasút  mentén  l é p t en nyomon ijesztő képeit  lehetett  l á t ni a  f e l h ő s z a k a d ás  r omb o l á sán a k,  d a c z á ra  a n n a k,  h o gy  k a t o n ák  és  m u n k á s ok v á l l vete  dolgoz t ak a  m e d r e k ké  kimosott  u t ak h e l y r e á l l í t á s á n, a lezúdíto tt  s z i k l á k,  k ö v ek es i s z ap  e l t á v o l í t á s á n, s a  k ét  p á l ya  m e g r o n g á l t, sőt          h e l y e n k é nt  t e l j e s en  t ö n k r e t e tt  v á g á n y a i n ak  helyreh o z á s á n.  Az  ár  fől eg a s v á b h e g yi  f o gask e r e kű  vasútnak  okozo tt  n a gy  k á r o k at,  hidak at és  gátakat  söpörve  el  magá v a l.  Az  alant fekyő  s z á n t ó f ö l d ek  és  r é t ek nacry  r é s ze  s i r a l m as  l á tván yt  n y ú j t.  Tele  vannak  h o r d va  i s z a p p al és t ö r m e l é k k e l,  h o gy  al ig  l á t s z ik  n y o m a,  m i k ép  i tt
müvelt föld  v o l t.  M e g f e s z í t e tt  m u n k á ra van  i tt s z ü k s é g,  h o gy  az  e m b er  h e l y r e h o z za  h e t e k e n, sőt h ó n a p o k on  át  a z t,  m it a  t e r m é s z et  bősz  k e d v t el é s ében  a l ig  e gy  ó ra  a l a tt  vi tt  v é g b e.

 B. N.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése