1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2012. március 25., vasárnap

MI ÚJSÁG ? (A VASÁRNAPI ÚJSÁG ROVATA)1891 márczius 29


ALAGÚT A DUNA ALATT
A l a g út a  D u na  a l a t t. Krisztinkovics Béla mér­
nök a Kötő-utcza s a Döbrentei-tér között a Duna
a l a tt  a l agut at akar  épí t t e tni, a melyen keresztül
villamos vasúton  j á r na a közönség s ez  i r á nt kér
v é n yt is nyúj tott be a kereskedelemügyi miniszter­
hez. A miniszter, e kérvényt véleményezés végett
l eküldte a fővároshoz.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ KORFU SZIGETÉN


A  k i r á l y né  ú t j a. Erzsébet ki r á lyné, Mária Valéria főherczegnővel és Ferencz Szalvator főherczeggel, több nap óta Korfu szigetén időzik, e hó 22-ikén inkognitóban Athénbe utaztak, s a «Hotel  d e s E t r a ngers»-ben szállottak meg. Kosjek  b. osztrák-magyar  követ a királyné ő felségét a pá lyaudvaron fogadta.  A királyné este  l á toga t á st  t e tt az  a t h é ni királyi  családnál. A királyasszony másnap a  t rónörökös látoga t á s át fogadta, majd az Akropolist, a Theseus
templomot és a muzeumokat szemlélte me g. Má r ia Valéria főherczegnő, aki fáradt volt kissé, e látogatásokban nem kisérte a királynét. A görög királyi  pár az est folyamán viszonozta a magyar ki r á lyné látogatását, ki a holdvilágos  estén  megte k i n t e t te a Schliemann-féle h á z at az Akropolison. E  hó 24-ikén dé lut án a királyné és a fóherczegi  p ár különvona ton  elhagyta Athént. A pályaudvaron a  ki r á ly és a  t rón­örökös  pompás  b o k r é t át  n y ú j t o t t ak  át  Er z s ébet
királynénak.


A ki r á lyné, mielőtt Korfuból visszatér, előbb Olympiába megy. A főherczegi  p ár má r cz ius 30-án szándékozik Korfuból visszaindulni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése