1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2011. szeptember 25., vasárnap

AZ ÚJ TABÁN (VASÁRNAPI ÚJSÁG 1913)

AZ ÚJ TABÁN

A régi Rácváros, Budapestnek ez a  maga eredetiségében  legtovább fennmaradt egyik legfestőibb ősi területe úgy látszik valóban végső  napjait éli. A Tabán egész területét tudvalevően a főváros modern művészeti  és városrendező szempontból  leromboltatja  és bérház-valamint villanegyeddé fogja átépíttetni  a legközelebbi  öt év folyamán. A főváros, főleg a pesti  oldal csaknem  példa nélkül álló  rohamos fejiódésében. csodálatos módon benn  a város  szivében  a fejlődéstől es csaknem éríntetlenül maradt fenn  vidék eredeti állapotában, zeg-zúgos utcáival , apró festői csoportosításó, düledező házaival. Körülötte pedig minden megváltozott, közvetien  környezetét is  a  fejlődés ugyancsak átalakította. Elkészült a a királyi palotának a Tabánra néző szárnya büszke  arányaival:felépült az új  Erzsébet-hid, hogy impozáns ívével ezt a városrészt egész  közel  hozza főváros  szívéhez, a Belvároshosz. A híddal kapcsolatban kiépült a Dőbrentei-tér. a Duna-part fényes palota sorával. Sőt e vároarész  egyetlen forgalmi útján  ás Attila körrúton is  épült fel néhány nagyobb ház. Maga a Tabán .ennek   daczára  lényegében megmaradt  eredeti állapotában, pedig már régebbi időben volt e városrészre  nézve  megállapított szabályozási  terv.  Csakkhogy  e vidék sajátos alakulatánál fogva emez  tervbe vett kis mérvű korrekcziónak a  befogadására sem volt alkalmas. Azok a girbc-görbe. gyakran pár lépés  széles  zsákutczába vezető  sikátorok  köré csoportotitott  telkek, a legtőbbszőr  szűk kis udvarok köré csoportosított hátak sehogy sem  illeszthetők be a szabályozási tervbe. Ebből a vidékből egy csak közegézségügyi  és tűzrendészeti  követelményeknek is megfelelő városrész ki nem  alakítható. Ezt ismerte   fel Bárczy István mindjárt polgármestersége legelején, mikor a Tabán régi  szabályozási  tervében a  meglévő utca hálózat korrekc iójával iparkodtak alkalmazkodni a régi  telekalakulatokhoz  . Bárczy már a megoldás pénzügyi részére való tekintettel arra az álláspontra  helyezkedctt, hogy a szabályozás kereetébe az egész  elhanyagolt terület bevonassék. t á régi tulajdonjogi határok  megszüntetése  érdekében a főváros az egész területet megszerzi  és és egységes szabályozási terv szerint újra érékesíti.Intencziója szerint az egéász Tabán területét felölelő több ilyen terv készült el. Mindegyike a  régi telekalakulatok figyelmen kívül hagyásávak, modern új városrész létesítésére irányultak. Hosszú, hivatalos tárgyalások után dr Harrer Frencz tanácsnoknak  sikerült a kérdést annyira előre vinni, hogy az összes hivatalos tényezők a Tabán rendezésére elfogadták  a Warga László műszaki tanácsos által készített tervet. Eszerint a mintegy 80000 négyszögöl  nagyságú  s a főváros által megszerzendő területnek  osszes épületei lebontatnak , csupán a Rácz templom , az Attila körút és a Görög utcza sarkán  álló négyemeletes bérház, a Rácz –Fürdő, a Fehérsas téri és Czakó utczai iskola illesztetnek be az új várorész tervébe .


   Most ennek az elfogadott tervnek   gipszmodellü topográfiai képe került bemutatásra. Warga László vezetésével Bóné Rudolf és Faragó Árpád  a városépítési ügyosztály  tagjai készítették abból a célból, hogy rajta az egyes telkek értékesíthetőségét és a beépítés módjának  általános esztétikai hatását ellenőrizni lehessen.E modell úgy van szerkesztve, hogy ahhoz a Tabánon át nyitandó 30 méter széles körútszakasznak az Erzsébet –hídfőre  irányuló betorkolására  készített alternatív megoldás is beilleszthető.
Ezáltal t.i. a   Döbrentei  tér  értékesebb  épületei  a szabályozástól megkíméltetnek, úgyszintén a z Ördög-árok áthelyezése is fölöslegessé válnék. E megoldással a szabályozás keretébe még az Attila körút és Döbrentei  téri  telektömb is  bevonatik . Az eddigi  elvek szerint  a Tabán alsóbb nívóiban magas és zártsorú épületekre adnának engedelmet  a telkek leendő tulajdonosainak,feljebb viszont villarendszerű alacsonyabb, szétszórt építkezést engednének meg .A régi   Rácz város helyén tehát  újperspektíva nyílik, mely az idők folyamán az újjáépített Tabán képét tárja elénk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése