1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2009. augusztus 17., hétfő

Egy legenda nyomában:Casanova Budán?Nevének első magyarországi említése elvész a XVIII. század homályában.

Annál élénkebben élhetett az akkori Magyarország és magyarság képe az ő emlé

kezetében, hiszen Memoire-jainak bizonysága szerint, gyakran fordult meg ma

gyarok, diplomaták és katonák, mágnások és kalandorok társaságában. Rend

kívül melegen emlékezik vissza Mária Teréziának arra a (talán testőr) kapitányára,

akinek Henriétte-t köszönhette. Azonban csalódottan írta, hogy a királynő

virágkorában a szenteskedés odáig fajult, hogy „azokat a szerencsétleneket, akik

bájaikkal és szerelmeskedésükkel üzérkednek — a történelmi Magyarország vég

várába — Temesvárra kell küldeni". Bécsi kalandjai során beszámolt arról, hogy

egy milánói táncosnő lakásán megismerkedett Erdődy Kristóffal és Kinsley her

ceggel. Bécsből már csak egy ugrás Pozsony, ahová 1783-ban el is jutott: „Vais

báró néhány szép kisasszony társaságában kirándulásra hívott Pozsonyba".

Az újabb kutatások fényénél már nemcsak Henriette kapitányáról és a

pozsonyi esetről tudunk, hanem állítólagos „huzamosabb magyarországi tartóz

kodásáról" is. Held Albert budapesti hírlapíró buzgólkodásának köszönhető, aki

„kinyomozta" és 1913-ban a Pesti Hírlap közzétette „Casanova Magyar

országon" c. cikkében a magyarországi tartózkodás addig ismeretlen részleteit.

Forrásaink alapján állítólagos első fordítójának, Zech József Waldemarnak

kilétéről sem tudunk bővebb felvilágosítással szolgálni (biobibliográfiáink nem

ismerik!),sem a „fordítás"-ról, melynek semmiféle könyvészetben vagy

levéltárban nincsen nyoma. Kénytelenek vagyunk feltételezni, hogy a nevezetes

cikk írója által ismertetett első magyarországi Casanova-k.önyv csak misztifikáció,

kegyes irodalmicsalás, amilyenre mind a külföldi, mind a hazai irodalomban

számos példa kínákozik.

..........................................Az ifjú Casanova

Ezt a gyanúnkat igazolja az is, hogy az újságcikk szerzője egyhelyütt azt

írja „adataimat részint Zech művéből, részint saját jegyzeteimből merítettem".

Ennek a legendás magyar nyelvű Casanova-fordításnak a részletes bemutatása,

mint korai adat tarthatna érdeklődésünkre számot, mert ha valóban létezett,

abban az esetben az első magyar nyelvű Casanova-mű a nemzetközi fordítások

sorrendjében az igen imponáló 15. számú helyen szerepelne!

A magyarországi tartózkodás kérdését tehát csak akkor lehet tisztázni, ha

a Memoire-ok. szövege teljes egészében már megjelent.

Tóth Béla, a Magyar Anekdotakincs gyűjtője, írta az első Casanovával szóló

magyar elbeszélést, A dogaressá-t. 1913-ban A boldogasszony dervise gyűjtemény

hangulatos miniatűr novella-remeke ez: az írót, aki betegen fekszik velencei szo

bájában, szépapja meglátogatja és visszavarázsolja a múltba. Felöltözteti kora

beli ruhába, haját csigába csavartatja, bajszát lenyíratja, és gondolán viszi Marco

Pesaro báljára. A társaságban a bemutatások során eléjük toppan Casanova..

Később megjelenik a doge is, ragyogó ifjú feleségével. A társaság két részre

oszlik: Casanova a dogaressával a kártyaszobában próbál szerencsét, de amint

egy óvatlan pillanatban a szépasszony vállát megcsókolja, kitör a botrány —-

„kint, szűk, sötét csatornák vizén egy gondola csúszott, orrán, a bárd mögött a

kis vörös lámpa, a tizek tanácsának jele. Ezt is láttam, és azt is, hogy az ólom

födelek alatt becsapódott az ajtó"

A Hét közölte 1913 májusában Kárpáti Aurél Jacopo meséje c. elbeszélését

— mintegy a Pesti Hírlapban megjelent Casanova Magyarországon cikk költői-

metamorfózisát a velencei börtönből éppen kiszabadult Casanováról. A ke

retes elbeszélés hőse Budára érkezik, hogy köszvényét gyógyítsa. A szerb kocs

máros lányát azonnal szerelmi lángra lobbantja — este egy budai kastélyban

meglátogatja régen elhagyott szerelmesét —, másnap a kocsmároslányt akarja

megszöktetni, de annak vőlegénye útközben feltartóztatja őket és a lovagot

összeszurkálja —• „felgyógyulása után Jacopo sietve elhagyja Budát és később,

memoárjaiban meg sem emlékezett a szép Kostjics Száváról". Az elbeszélő'

ábrázolás mellett magyar költőt, Hangay Sándort is megihletett a Casanova énekel

(1914) c. költeményben.
......................Casanova a kor divatja szerinti öltözékben , parókával

Az első világháborútól kezdve fokozottabban foglalkoztatta íróink fantáziá

ját Casanova alakja: Krúdy Gyula frazeológiájában szerepelt talán a leggyakrab

ban a casanovai motívum. Amikor színpompás regénye, A vörös postakocsi meg

jelent, Ady Endre lelkesen fogadta a Nyugatban: „Krúdy eldalolta tegnapi ifjú

ságának boszorkányos muzsikájú dalát. A vörös kocsi nemcsak a tegnapnak, a pest

budai bizarrságnak, s az emlékezésnek szimbóluma, de a Krúdy-regény — ha.

ugyan regény — nagy társadalomtalanságáé. Azokról és úgy, akikről és ahogyan

Krúdy ír, csak az írhat, akinek társadalmi rangja tisztázatlan, s állandóan a najri-

díjas és az Úristen között libegő. Csak ez látja meg és kedveli a társadalom leg

hívebb reprezentálóit, azokat tudniilik, akik a társadalmon kívül bitangolnak.

De könnyes, drága, gyönyörű könyv ez mégis, úgy, ahogy írta, fölséges versvallo

más arról, miként teszik az álmok passzívvá a mai Casanovát".


1934 januárjának elején Berényi János a Budai Naplöh&n Az eltűnő Tabán

hajdani lovagja címmel arra a kérdésre, hogy Casanova járt-e Budán, határozott

igennel felel, mert mint a leghangsúlyozottabban állította, Casanova emlékiratai-

nak addig ismeretlen példányát nemcsak látta, hanem olvasta is: „eredeti nyel

ven és terjedelemben olvastam ezt a művet és ebben írja le, hogy a Rácz Fürdő

közvetlen közelében lakott". A budai Casanova c. cikkében Vén budai Hárombék

Effendi álnév alatt Bevilaqua Borsodi Béla összefoglalta a kérdéssel kapcsolatos

tudnivalókat és megállapította, hogy Casanova „nem járt a Tabánban és mégis

bele fog kerülni Budapest város költészeti bibliográfiájába, doktori disszertáció^

kat írnak majd a tabáni Casanova mende-mondáról"

A „legenda"-vita már leszűrve jelentkezett Rexa Dezsőnek még abban az évben

(1933) kiadott Tabán monográfiájában: „a régi időben egy valaki lett volna csak,

akiről sok szó esett volna e könyvben, ha. . ." Ez a „valaki" Casanova, a „ha"

pedig: ha valóban járt volna a Tabánban

.............Casanova Velencében megszökött a dózse börtönéből


Egyébként még ugyanabban az évben a Révainál jelent meg a magyar irodalom

legérdekesebb Casanováról szóló alkotása, Márai Sándor regénye,

a Vendégjáték Bolzanóban*

A könyvnek óriási sikere volt: három év alatt öt kiadása és az elismerő bírálatok-

légiója, de külföldön is derekasan megállta a helyét.

Igen jó szolgálatot tett Casanova megismertetése terén Szerb Antal, az író

és a fordító. A tíz magyar nyelvű világirodalomtörténet közöl egyedül ő tár

gyalta komolyan Casanova írói működését.

(Babits Mihály európai irodalom története még említésre sem tartja méltónak!)

Saint-Simon-é mellett a leghíresebb emlékiratként tiszteli, pedig a mű

„hősét" erős kritikával nézi, amikor megállapítja, hogy Choderlos de Laclos

kényes és művészi igényű nőcsábítója Casanovának igen kevés kalandját

vállalta volna. Casanova sikereinek óriási többsége

„könnyű nő", ... „de — fejtegeti tovább — emlékirata sokkal több, mint köny-

nyű és érdekfeszítő szerelmi kalandok sorozata. Hatalmas terjedelmű könyve

a boldog XVIII. századnak, az ancien régime édes életének legsokoldalúbb, leg-

plasztikusabb emléke".

Szerb Antalnak a Casanova-kultusz szolgálatában kifejtett munkásságához hozzátartozik még, hogy 1943-ban Pongrácz Alajos társaságában magyarra fordítja Giovanni Commiso könyvét, a Velencei kémek-et

(Agenti seyretti Veneziani neV 700), a maestro kémkedéseiről írott tanúbizony

ságot, s művészi előszóval látta el ezt a szomorúan szép és igaz történeti könyvet,

melynek olvasása közben ott érezzük, mert benne lüktet, hogy „Európa histó

riájának szépsége és bánata sehol olyan közel nem jön a lélekhez, mint a Lagúnák

Városában". Egyébként Szerb Antal fordította Joachim von Kürenberg Tündöklő

asszony történelmi regény-korrajzát is (magyarul 1942-ben), s az izgalmas riport

regény „Casanova Duxban" c. fejezetét.

Az Élet és Irodalom. 1958-ban a következő hírt röpítette szét: „Casanova em-

lékiratának teljes, cenzurázatlan kötetét a wiesbadeni Brockhaus kiadó a közel

jövőben akarja kiadni. Ez lenne a 160 évvel ezelőtt írt kézirat első, teljes kiadása".

Baumgarten Sándor, idegenben élő magyar kutató 1958-ban Didier-nél

(Paris) megjelent Le crépuscule néo-classique Thomas Hofe c, a híres skót szár

mazású amsterdami régiségkereskedőről (1769—1831) késztilt jólsikerült portré

jában, Casanovának a üope-házzal való„üzleti" összeköttetéseit világította meg:

különösen a „cég" hollandiai filiáléjával tartott fenn titkos, sőt kabalisztikus,

de mégis jó kapcsolatot.


..............Öregkorában a cseh Waldstein gróf könyvtárosa haláláig

A Memoire-ok eleddig legutolsó kiadása 1960-ban jelent meg a Gondolat

Kiadónál Kolozsvári Grandpierre Emil válogatásában és fordításában, mint az

Aurora sorozat 15. kötete. A fordító a könyv elején levő tanulmányban mind

arról tájékoztat, amit ma tudni kell Casanováról: „az irodalom egész élete folya

mán foglalkoztatta Casanovát. Emlékiratai igen széles körű műveltségről s állandó

irodalmi érdeklődésről tanúskodnak, bár gyakorló íróvá csak öregkorára lesz,

keserű duxi magányában

A válogató a következő fejezetekre osztotta a memoárt: Eletem rövid története

— Párizsban — Bécsben —Velencében — Párizsban — Genfben – Rómában

— Londonban —• Berlinben-Pétervárott és Moszkvában.

1960 augusztusában a vajdasági Híd c. szépirodalmi és kritikai folyóiratban

került nyilvánosságra Az erkölcsös Casanova beszámoló a Memoire-ók teljes (?)

párizsi kiadásáról. Az érdekes jelentést részletesen bemutatjuk: „F. A. Brockhaus,

wiesbadeni és a Librairie Plön párizsi könyvkiadó vállalatok márciusban, közös,

kiadásban jelentették meg Casanova emlékiratainak első két kötetét, amelynek a

címe alatt a következő, eddig hiányzó szöveg áll: Edition integrale — teljes ki

adás. Avilágirodalom egyikjellegzetes önvallomása jelenik megtehát hiteles szöveg

gel, amelynek utolsószavait 1798-banírta le aszerző.Casanova örököse, Carlo Angio-

lini, adta el a kéziratot a Brockhaus vállalat alapítójának — a kért 2000 helyett —

200 tallérért s az emlékiratok azóta számtalan kiadásban láttak nyomdafestéket,

a valóságos és az irodalmi kalandok kedvelőinek nagy örömére. Az eltelt 162 év

alatt azonban két szerkesztőn, a német Schützern és a francia Laforgue-on kívül

senki sem látta az eredeti kéziratokat, amelyeket holmi — állítólag — erkölcsi

szempontokból zár alatt tartottak, kezdetben a Brockhaus-ház szekrényeiben,

az első világháború óta pedig banktrezorokban. A második világháború kis-

híján elpusztította Casanova emlékiratait, amelyeket — miután Brockhaus emig

rált Lipcséből —• egy nagy ládában szállítottak a vállalat új székhelyére, Wies-

badenba, s ez év február 23-án bocsátották néhány szakértő, közöttük Herman

Kesten rendelkezésére. Kesten könyvet is írt Casanováról és Rómából repült

Németországba. J. Rives Childs Nizzából érkezett Wiesbadenba. A harmadik

szakértő Thilo Koch volt, s az itt említett tényeket a Die Zeit-hői, az ő cikkéből

idézzük. Az emlékiratokat Jacques Casanova de Seingalt Vénitien: Histoire de

ma vie címen, francia nyelven, 12 kötetben jelentetik meg. A másolás, kommen

tálás és összehasonlítás hatalmas munkáját Hübscher és felesége végzik. Az előké

szítés során derült ki, hogy az eddig megjelent (7asímom-emlékiratok nem sokban

térnek el az eredetitől, s ha el is térnek — a várakozások ellenére — sem csök

kentik a szerző erkölcsi tekintélyét. Casanova szövege keményebb, reálisabb, egy

szerűbb, hitelesebb és tisztább, mint az átdolgozott kiadásoké. A szerelmi kicsa-

pongások leírása, sokhelyütt, nem Casanova tollából ered, a másolók csempészték

a szövegbe, akik a nagy velencei kalador élményeitől fölhevülve egy lépéssel to

vább mentek."

.....................................Casanova állítólagos háza Velencében

A Nők Lapjának 1962-es évfolyamában ismét felbukkant a tabáni „legenda"^

amint azt öreg Sztankő Juszti néni dédanyjától (?) hiteles emlékként örökölte.

Ebből is látható, hogy Held Albert kegyes „csalása" félszázadon keresztül fog

lalkoztatta írók és hírlapírók, sőt még ma is élő személyek fantáziáját.

Ha azoNban semmiféle kiadásból, vagy még kiadatlan kéziratból nem derülne

ki Casanova magyarországi, illetve budai tartózkodásának nyoma, akkor

az egész történeteta legendák világába kell utalnu nk.

Az Állami Könyvterjesztő Vállalat Tájékoztató a megjelenő könyvekről c

havi beszámolójának 1965. évi novemberi számában olvastuk a következő, a

Hídban közölt bejelentést igazolni látszó irodalmi hírecskét ,,az olasz Mondadori

kiadó először jelenteti meg Casanova emlékiratának hiteles szövegét, Ebből ki

tetszik, hogy azok az enyhén szólva pikáns részletek, amelyek Casanova hírnevét

legendássá tették, hamisítványok és Jean Lafargue, az emlékiratok első közzétevő

jének tollából eredtek."

A szemleívek javítása közben, 1965. december elején jutott el hozzám a

„Dőlt vitorla", Illyés Gyula tokaji aszúvá érett költészetének legújabb termé

se. A könyv Egy költő emlékére c. shakespeare-i fogantatású szonettje így hangzik:

„Casanova": — oh, hűség mintaképe, te,

hajszoltan, egyre jobb rejtekre vágyva,

mit mentve bújtál annyi szörnyű ágyba?

Szűz hó, mért lettél szurok fekete?

Mért kutattad — vállalva eleve

átkot, bukást — hogy hol a szív határa?

Nagy űrnek voltál elszánt csillagásza.

„Végére járok!" — mondtad — „ha bele

döglök is!" Meglett! Göcögött a gyáva,

rajtad, Ikarusz, hogy nem óceánba,

szennybe hulltál!

De hogy mivégre gyötrődsz

s hogy meddig vitt föl szomjad tisztasága,

tudta valaki — tudva, mi az erkölcs —

legalább percnyi társaid, a nők közt?


..............Mindmáig regények,színarabok,musical-ek főszereplője


C. János Jakab (de Seingalt), hires olasz kalandor, szül. Velencében 1725 ápr. 2., megh. Duxban 1798 jun. 4. Előbb jogtudományokkal foglalkozott, majd papi pályára lépett. Kiváló műveltsége, előkelő megjelenése révén csakhamar bejutott az elsőrangu velencei körökbe; szerelmi kalandjai miatt azonban nemsokára börtönbe került, a szemináriumból pedig kiutasították. Ekkor elhagyta Velencét, előbb Nápolyba, majd Rómába ment; Rómában Aquaviva biboros álláshoz juttatta, melyet azonban kicsapongásai miatt csakhamar elvesztett. Innen kezdve rendkivül kalandor életet élt. Velence hadi szolgálatába állott s 1743. Konstantinápolyba, majd csapatához Korfuba vitorlázott. Feslett életmódja következtében innen is távoznia kellett és Velencébe tért vissza, hol előbb a Szt. Sámuel-szinházban mint hegedüjátszó, majd mint csodadoktor élt. Kényes természetü szerelmi kalandjai ujból olyan helyzetbe juttatták, hogy kénytelen volt Velencét elhagyni. Ekkor a játékban keresett szerencsét és Párisba ment, innen pedig ujból Velencébe, ahol kalandjai miatt 1755. az ólomkamarákba zárták. Börtönéből 15 hónap mulva csellel kiszabadult és másodizben Párisba ment, ahol ujból rendkivül feslett életet élt. Ennek dacára az előkelő társaságokban is megfordult és fényes szerepet játszott: érintkezésbe lépett a kiváló államférfiakkal, irókkal, művészekkel, de különösen a nők előtt állott nagy kegyben. Párisban szerencsés pénzügyi és bűvészeti sikerei révén nagy vagyonra tévén szert, utazásokat tett Németországban, Svájcban, Olaszországban (itt a pápa aranysarkantyus lovaggá avatta) és Angliában. Berlinben Nagy Frigyessel volt találkozója, aki őt a kadét-intézet kormányzójává akarta tenni, de ezt C. nem fogadta el. Innen Pétervárra ment, ahol Katalin cárnő kihallgatáson fogadta. Onnan Varsóba utazott, melyet azonban Branicki kamarással vivott párbaja miatt elhagyni kényszerült és Drezdán és Prágán keresztül Bécsbe, majd ismét Párisba tért vissza. Könnyelmü, frivol kalandjai eközben oly rossz hirbe hozták, hogy majdnem mindenünnen kitiltották és igy 1767 óta Párisban sem volt maradása. Madridba ment tehát, de itt sem járt különben. Noha később megengedték neki a Velencében való tartózkodást, mégis leginkább Párisban élt és itt a Dux-ból (Csehország) való Waldstein gróffal ismerkedett meg, ki őt könyvtárosává nevezte ki. Ettől kezdve C. élete végéig Dux-ban élt.

Casanova magyar vonatkozásairól bővebbet ITT

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése