1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)


2011. szeptember 23., péntek

DÖBRENTEI UTCZA BONTÁSA 1898

A BUDAI RÁCZVÁROS BONTÁSA. 

1898 február 6  45.évfolyam 6.szám
A főváros budai része ki állta szilárdan a viharokat, az árvizeket. Apró, emeletes házai  meg nem
 rendültek, ha két három hétig is áztatta földszintjüket a Duna felduzzadt  hulláma. Amikor végre
 az árvíz elvonult a pestinél alacsonyabb budai részekből, a házak maradtak tovább is úgy, ahogy voltak. Elemi csapás azoknak nem  ártott. A tűz ellen  is  hatalmas bolthajtások biztosították. Az egész főváros rendkívüli  áramlatának azonban Buda erős  házai sem bírtak ellenállni. Egymás  után bontották le s keletkeztek helyűkben a modern paloták. Az a keskeny, de  roppant hosszú  utcza-vonal, mely a Gellérthegy alól  indult és a Duna mentét követve még Ó-Budán is keresztül kacskaringózott, hajdanában a bécsi  országút tőlünk kiinduló útja volt, s a fuvarozás nyomán alakult, mindenféle apró boltjával, szállójával, korcsmájával. Olyan megrögzötten helyezkedett el, hogy nem bírt vele az idő. Mikor már feltöltötték előtte az utczát, mögötte a Dunapartot, még akkor is ott szorongott a mélységben. A feltöltött utakról már az emeletekbe látott az ember. De a budai burger konrzervativ. Meglakik ő ezentúl is ott, a hol az apja és nagyapja lakott. Minek neki nagyobb ház. Kezdtek végre ezek is  eltűnni, de ám csak lassan. A Dunapart kiépült, csakhogy  arra beljebb a kis emeletes házak mélyen benőttek az ősi talajba. Kigyomlálni nehéz volt. Legtovább  ellenállott a Ráczváros, Budának ez a tősgyökeres része, egész nemzetiségi telep a múlt században s ennek a századnak első felében. A szerb templom körül keletkezett, leért a Dunáig. Ez az intelligens szerbek negyede volt.  Fent a hegyoldalban a Tabán, a szegényebb szerbek  helye, a kik Buda ostroma  a l a tt maradtak itt s kaptak kis telkeket. Kereskedtek, üzleteket csináltak, korcsmákat nyitottak. Igy vagyonosodtak s megalkották jövedelmeik epikuri forrásait, lent a Duna felé, a hol a karloviczi rácz ürmöst  ütötték csapra, zsiros csaját sütöttek és török  dohánynyal szolgáltak. Még ezek a helyek a
h a t v a n as években is megvoltak. De a Ráczvárosból a szerbek művelődéstörténete is jegyez föl egyet-mást.  I tt képződött a szerb  intelligenczia,  itt —a szentendrei püspökség  oltalmában — kezdték mívelni a szerb irodalma t. A szerb  irodalmi mozgalom innen  indult ki, ment Újvidékre, és csak  onnan Belgrádba. Magyarországon  azonban a szétszórt  szerb lakosság mi n d e n ü tt gyorsan fogyott, összezsugorodott. A fővárosban a  T a b á n n ak és Ráczvárosnak  hiába állt  h á ta mögött a szentendrei  szerb püspökség. A ráczok beolvadtak s különös   alakú, nyilt gangú sütő műhelyeik, ahova a  városi lakosság kenyeret és pecsenyét vitt a tűzhöz, Pe s t en és Budán egymás  u t án  tűn tek  el.
A régi Ráczvárost, hol még nem oly régen is  széltében hangzott a  tambura, bontogatják foly­tonosan, 
az őszszel pedig  rámérték  a döntő csapást, és egész utcza  tűnt el, még pedig az úribb részből, a Rudas fürdőtől a Döbrentei térig terjedő utcza.  Az új hidnak, — melynek építéséhez e tavaszszal fognak — kell itt hely. Csupa erős kőház emelkedett itt, a földszint ablakain rostély és kiálló kosár. A legtöbb egyemeletes volt, régi módi szerinti kettős fedéllel. A legismertebb, egykor népszerű épület volt köztük az «Arany lud», még a múlt századból való fogadó.  Az utczának a hegyalatti oldalát  már lebontották. Képünk a bontás romjait mutatja. A szemközti sor még megvan, de több ház  lakatlanul állt  már a télen  is ; most pedig  itt is ont-bont a csákány. Széles utcza közvetíti majd  itt a forgalmat az uj hídhoz. Az  eitűnt régi városrész helyén keletkező új városban a budai (vagy szentendrei) püspökség is díszes, modern  palotát  építtet a Dunaparton.  Itt emelkedik a közmunkatanács palotája is. Ez képünkön a  háttérben kimagasló új palota.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése